نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری ؛

گزارش تصویری ؛انجام مصاحبه علمی از داوطلبین پست مدیریت مدارس

در راستای انتخاب و انتصاب مدیران و ارزیابی توانمندی داوطلبان جهت تصدی پست مدیریت مدارس ، در محورهای 1-ویژگی های شخصیتی و روان شناختی 2- مهارت های تخصصی و فنی ( آشنایی با آئین و مقررات آموزشگاهی ) 3- مدیریت و برنامه ریزی ، مصاحبه علمی از این داوطلبین انجام شد .