نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت هفته بهداشت و سلامت در آموزشگاه مدرس

گرامی داشت هفته بهداشت و سلامت در آموزشگاه مدرس


گرامی داشت هفته بهداشت و سلامت در آموزشگاه مدرس
دانش آموزان آموزشگاه مدرس با برپایی سفره سالم ،هفته بهداشت و سلامت را گرامی داشتند.