نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه آموزش ابتدایی برگزار گردید.

کارگروه آموزش ابتدایی برگزار گردید.در این جلسه پیرامون مهمترین مسائل آموزشی مدارس توسط برخی از مدیران ، معاونین و سرگروههای آموزشی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . کیفیت بخشی به امر آموزش ، ایجاد انگیزه در آموزگاران ، بهره وری بیشتر از فرصت ها و آزمون بهبود عملکرد معلم ساخته از جمله مسائلی بود که مورد توجه قرار گرفت .