نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موفق ترین واحد مقاومت بسیج دانش آموزی

موفق ترین واحد مقاومت بسیج دانش آموزی


موفق ترین واحد مقاومت بسیج دانش آموزی

 بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در وضعیت عملکرد اجرای برنامه های فرهنگی ،اردویی ، حلقه های صالحین و....،فرمانده و مدیران واحد مقاومت بسیج دانش آموزی دبیرستان شاهد شهید رجایی به عنوان موفق ترین واحد مقاومت بسیج دانش آموزی سپاه الغدیر استان یزد در جشنواره ملک اشتر انتخاب گردیدند.

این موفقیت را به کادراجرایی و دانش آموزان آن آموزشگاه تبریک می گوییم.