نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معلمان نمونه شهرستان

معرفی معلمان نمونه شهرستان


معرفی معلمان نمونه شهرستان
اسامی نهایی معلمان نمونه شهرستان به شرح ذیل اعلام میگردد:

مریم

دانشمندی بافقی

72868401

رضوان

خبازیان بافقی

73127900

فاطمه

عبداللهی پرکی

72868576

فاطمه

شمس الدینی احمدآبادی

46715185

مجید

حاجی حسنی

  92560490

جواد

حاجی حسنی بافقی

73072481

زهرا

افضلی

72868287

بتول

برزگری بافقی

83030098

زیور

طالعی بافقی

27086407

فاطمه

فتاحی بافقی

73173768

فاطمه

کریمیان بافقی

73104282