نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش

معرفی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش


معرفی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش
 طی مراسمی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره مرحوم کوشکی زاده  و با حضور امین الرعایا معاون اداره کل آموزش و پرورش ،کارکنان اداره  و مدیران مدارس پس از قرائت حکم انتصاب،شریعتی به عنوان معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش بافق معرفی گردید