نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مدیر جدید دبیرستان نمونه اندیشه

معرفی مدیر جدید دبیرستان نمونه اندیشه


معرفی مدیر جدید دبیرستان نمونه اندیشه
با حضور مدیر آموزش و پرورش و معاونین و کارشناسان اداره از زحمات ملک زاده مدیر سابق دبیرستان نمونه اندیشه که به کسوت بازنشستگی نائل شد تقدیر و تشکر گردید و طالعی به عنوان مدیر جدیداین آموزشگاه انتخاب شد