نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه مکالمه زبان انگلیسی

مسابقه مکالمه زبان انگلیسی


مسابقه مکالمه زبان انگلیسی

یک دوره آزمون مهارتهای یادگیری زبان انگلیسی در روز دوشنبه 93/11/20 در محل پژوهشسرای دانش آموزی مفیدی برگزار شد .


رتبه های مسابقه مکالمه زبان انگلیسی دوره اول پسران

آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

رتبه

نمونه اندیشه

امیر محمد خالقدادی

اول

نمونه اندیشه

علی خواجه ای

دوم

نمونه اندیشه

امیر حسین صرافی پور

دوم

غیرانتفاعی سجاد (ع)

محسن فلاح

اول

شهید اکبریان

محمد حسین شمس الدینی

دوم

 

رتبه های مسابقه مکالمه زبان انگلیسی دوره اول دختران

آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

رتبه

نمونه فردوس

مریم شهبازی

اول

نمونه فردوس

مریم خلیلی

دوم

توحید

سیده زهرا رضوی

اول

رضوان

فاطمه برزگری

دوم