نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه مشاعره دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول

مسابقه مشاعره دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول


مسابقه مشاعره دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول


یک دوره مسابقه مشاعره بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول در پژوهشسرای دانش آموزی مفیدی برگزار گردید .

در پایان به نفرات اول تا سوم به رسم یاد بود جوایزی اهداء شد .

نفرات برتر


نام و نام خانوادگی

رتبه

آموزشگاه

فاطمه مرتضی نسب

اول

نمونه فردوس

فاطمه سرایانی

دوم

نمونه فردوس

مبینا حسینی

سوم

حجاب