نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان پنجم ابتدایی

مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان پنجم ابتدایی


مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان پنجم ابتدایی

در روز سه شنبه 94/2/1 مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان با حضور 31 تیم

اعزامی از آموزشگاه ها برگزار گردید .