نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان ششم ابتدایی

مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان ششم ابتدایی


مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان ششم ابتدایی

روز چهارشنبه مورخ 94/2/2 مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان با حضور 30

گروه برگزار گردید .

از این مسابقه مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونت آموزشی و کارشناسان ارزیابی عملکرد و آموزش ابتدایی بازدید بعمل آوردند .