نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکار فرهنگی

عیادت از همکار فرهنگی


عیادت از همکار فرهنگی

مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونین و کارشناسان اداره آموزش و پرورش

ازآقای تشکری همکار بیمار فرهنگی عیادت کردند .