نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکار فرهنگی

عیادت از همکار فرهنگی


عیادت از همکار فرهنگی

مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونین و کارشناس رفاه از همکار بیمار فرهنگی جناب آقای عباس ابراهیمی خوسفی عیادت کردند .