نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از بیماران فرهنگی

عیادت از بیماران فرهنگی


عیادت از بیماران فرهنگی
مدیر و معاونینآموزش و پرورش به همراه کارشناسان رفاه و آموزش  ابتدایی از  خانم ها دانشمندی و میرزا سلیمانی که به علت بیماری بستری بودند، عیادت کردند.