نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم رعایت طرح محدوده بندی مدارس هنگام ثبت نام تخلف و قابل پیگیری است

عدم رعایت طرح محدوده بندی مدارس هنگام ثبت نام تخلف و قابل پیگیری استمدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق گفت: چنانچه آموزشگاهی طرح محدوده بندی را رعایت نکند تخلف کرده و قابل پیگیری می باشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ طرح محدوده بندی مدارس به منظور توزیع متوازن دانش آموزان در سطح شهر همه ساله اجرا می شود البته به غیر از مدارس خاص و مدیران مدارس ملزم هستند محدوده بندی را رعایت کنند ، چنانچه آموزشگاهی این طرح را رعایت نکند تخلف کرده و موضوع قابل پیگیری می باشد.
" محمد رضا قاسم زاده " گفت: محدوده بندی برای مدارس متوسطه اول اجرا می شود  ، اما مدارس متوسطه دوره دوم تابع محدوده بندی نیست و دانش آموزان بنا بر رشته ای که انتخاب می کنند در مدارس ساماندهی می شوند.
مدیرآموزش و پرورش ، اجرای این طرح را برای عدم تراکم دانش آموز در برخی مدارس دانست و گفت: ظرفیت و تعداد کلاس هر مدرسه مشخص است و امکان آزاد بودن ثبت نام در مدارس بصورت دلخواه وجود ندارد ، چرا که بعضی مدارس متقاضی زیاد دارد.
وی تصریح کرد: چنانچه دانش آموز مستعدی باشد که طرح محدوده بندی باعث اجحاف حق او می شود می تواند در مدارس خاص مانند نمونه، شاهد و صدرا به دلخواه ثبت نام نماید و ادامه تحصیل دهد البته اگر شرایط آن مدارس را داشته باشد.