نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی دبیران

سازماندهی دبیران


سازماندهی دبیران

در راستای اجرای برنامه های اولین کارگروه ستاد پروژه مهر(کارگروه سازماندهی) سازماندهی دبیران دوره متوسطه(اول و دوم)

در روزهای یازدهم ، دوازدهم ، چهاردهم و پانزدهم مرداد ماه در محل سالن کنفرانس مدیریت به تفکیک رشته/ جنسیت

برگزار شد.