نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار با پیشکسوت فرهنگی

دیدار با پیشکسوت فرهنگی


دیدار با پیشکسوت فرهنگی

مدیر آموزش و پرورش و معاونت پشتیبانی به همراه کارشناسان حراست و رفاه از آقای آیت اللهی پیشکسوت فرهنگی شهرستان بافق

دیدار کردند .