نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ویژه برنامه ریزی کنکور 94

جلسه ویژه برنامه ریزی کنکور 94


جلسه ویژه برنامه ریزی کنکور 94


                                                                          

                                                                          

                                                                         

                                                                         

در ادامه اجرای طرح تیر تا تیر، جلسه ویژه برنامه ریزی برای کنکور سال 94 با حضور مدیران و مشاوران مدارس متوسطه دوره دوم در سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش تشکیل گردید. دراین جلسه خطیبی موارد و نیاز های روحی و روانی دانش آموزان  ،دقت در امر راهنمایی تحصیلی و برنامه مطالعاتی درسی ویژه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی را به مشاوران و مدیران یاد آور شد سپس به تحلیل برنامه های مورد نیاز جهت ارتقاء جایگاه علمی دانش آموزان پرداخت.