نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مدارس ابتدایی

جلسه مدیران مدارس ابتدایی


جلسه مدیران مدارس ابتدایی

جلسه مدیران مدارس ابتدایی در سالن کنفرانس مدیریت برگزار گردید و در مورد موضوعات انسداد مبادی بیسوادی، دانش آموزان بازمانده از تحصیل، ارزشیابی توصیفی ،جشنواره جابربن حیان ، مدارس طرح تخصصی با رویکرد مغزمحوری و مدارس تعالی مدیریت به طور مفصل بحث گردید.

در پایان این جلسه به رتبه های اول و دوم جشنواره مدیریتی که خانم بیانی مقدم مدیر دبستان شاهد غدیر و خانم اغنیایی مدیر دبستان شاهد نورکسب کرده بودند، لوح سپاس و هدایایی تقدیم شد.