نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران متوسطه (دوره دوم)

جلسه مدیران متوسطه (دوره دوم)


جلسه مدیران متوسطه (دوره دوم)

در ادامه اجرای مصوبات پروژه مهر اولین جلسه مدیران متوسطه (دوره دوم) در محل سالن کنفرانس مدیریت با حضور مدیر

معاون آموزشی و کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره دوم و مدیران دبیرستان ها و هنرستانهای بافق برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مطرح شده در ستاد پروژه مهر، سازماندهی دبیران و برنامه فعالیت مدارس مورد بحث قرار گرفت.