نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی نظام دوره ای

جلسه توجیهی نظام دوره ای


جلسه توجیهی نظام دوره ای
با توجه به سند تحول بنیادین و دوره ای شدن مدارس ابتدایی جلسه ای با حضور مدیر آموزش و پرورش و معاون آموزشی و کارشناسان
 این مدیریت در محل آموزشگاه  پانزده خرداد برگزار گردید .
 
در این جلسه که اولیای دانش آموزان نیز حضور داشتند ،مزایای اجرای طرح مذکور ارائه و نقطه نظرات و پیشنهادات اولیاء دراین زمینه
 استماع گردید.