نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه با کتابفروشان شهر

جلسه با کتابفروشان شهر


جلسه با کتابفروشان شهر

به منظور هماهنگی برای توزیع کتب درسی دانش آموزان در سال تحصیلی 95-94 جلسه ای با حضور کتابفروشان شهر در اتاق معاونت آموزشی آموزش و پرورش برگزار گردید و کلیه پیشنهادات  و نظرات مورد بررسی قرار گرفت.