نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی

تشکیل کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی


تشکیل کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی

در این جلسه که با حضور تمامی اعضاء در دفتر مدیر آموزش و پرورش برگزار شد فعالیت های انجام شده در مورد با سوادی اولیاء دانش آموزان از جمله:پالایش اولیاء ،اخذ مدارک از اولیایی که با سواد هستند،اخذ گواهی از بهزیستی جهت اولیایی که آموزش ناپذیرندمورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان مصوب شد پالایش اولیاء بیسواد به دلیل احتمال بازگشت مهاجرین به شهر خود مجدداً انجام گیرد ومستندات تمامی اولیاء بیسواد جمع آوری گردد.