نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل بازارچه کار و فناوری در آموزشگاه نمونه فردوس

تشکیل بازارچه کار و فناوری در آموزشگاه نمونه فردوس


تشکیل بازارچه کار و فناوری در آموزشگاه نمونه فردوس

بازارچه کار و فناوری در راستای پودمان کسب و کار در درس کار و فناوری پایه های هفتم و هشتم متوسطه دوره اول در دبیرستان

نمونه فردوس برگزار گردید .

مدیر و کارشناسان اداره آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان از این بازارچه  بازدید بعمل آوردند .