نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل اولین جلسه ستاد امتحانات نهایی دی ماه 94 در شهرستان بافق

تشکیل اولین جلسه ستاد امتحانات نهایی دی ماه 94 در شهرستان بافق


تشکیل اولین جلسه ستاد امتحانات نهایی دی ماه 94 در شهرستان بافق

                                       

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ، اولین جلسه ستاد امتحانات نهایی با حضور اعضاء تشکیل و موارد ذیل تصمیم گیری گردید .

-         محل برگزاری حوزه برادران دبیرستان فارابی

-         محل برگزاری حوزه خواهران هنرستان هدف

-         بررسی امکانات موجود حوزه های مربوطه

-         تعیین روسای حوزه های اجرا و ناظرین

-         تعیین عوامل حوزه تکثیر و بررسی مسائل و امکانات