نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره غیرحضوری روان شناسی تفاوت های فردی و بدوخدمت

برگزاری دوره غیرحضوری روان شناسی تفاوت های فردی و بدوخدمت


برگزاری دوره غیرحضوری روان شناسی تفاوت های فردی و بدوخدمت

جهت ثبت نام اولیه  دوره های غیرحضوری روان شناسی تفاوت های فردی و بدوخدمت معلمان و کارکنان دولت به سامانه ضمن خدمت مراجعه شود.

تقویم اجرایی دوره ها به آموزشگاه ها ارسال گردیده است.