نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه گروههای آموزشی

برگزاری جلسه گروههای آموزشی


برگزاری جلسه گروههای آموزشی

اولین جلسه گروههای آموزشی متوسطه اول و دوم روز چهارشنبه 94/7/8 در محل سالن کنفرانس با حضور مدیریت آموزش و پرورش و معاونت آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه اول و کارشناسی گروههای آموزشی و سرگروههای محترم آموزشی تشکیل و پیرامون مسائل آموزشی و روند پیشرفت تحصیلی بحث و تبادل نظر گردید .