نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره سروددانش آموزی

برگزاری جشنواره سروددانش آموزی


جشنواره سرود دانش آموزی برگزارگردید.

برگزاری جشنواره سروددانش آموزی

جشنواره سرود دانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوره اول و دوم ،با حضور200 نفر درقالب 10گروه برای راهیبابی به مرحله استانی در کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر به رقابت پرداختند.

شایان ذکر است ،که از هردوره گروه سرود برتر به جشنواره  استانی راه خواهند یافت.