بازدید یک روزه معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

بازدید یک روزه معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز
با هدف بررسی طرح و برنامه های آموزشی و تشکیل جلسه با مدیران ، معاونین آموزشی و پرورشی مدارس ابتدایی و تشریح برنامه های حوزه آموزش ابتدایی صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز عیادت از دانش آموز بیمار و اهدای جوایز به وی، بازدید از کارگاه اموزشی

ریاضی دوم ابتدایی، حضور در در دبستان شاهد علی بن ابیطال(ع) مهریز وتجلیل از زحمات معلمان وکادر اموزشگاه، بازدید از طرح هوشمندسازی کلاسهای دبستان شاهد علی بن ابیطالب(ع) حضور و سخنرانی در همایش مدیران ومعاونین مدارس ابتدایی مهریز از برنامه های سفر یکروزه معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مهریز بود.


مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.