نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نمایندگان وزارتی از مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دور

بازدید نمایندگان وزارتی از مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دوربه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ حضور نمایندگان وزارتی وزارت خانه و اداره کل متبوع در مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دور کلیه شاخص های آموزشی و پرورشی ، مالی ،  پرونده ها و سوابق تحصیلی دانش آموزان ، انتخاب واحد ، فارغ التحصیلی ، ارائه مهارت و ... مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .

 

 

چ