نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظران وزارتی طرح نظارت جامع سنجش و ارزشیابی از آموزشگاههای متوسطه دوردوم بافق

بازدید ناظران وزارتی طرح نظارت جامع سنجش و ارزشیابی از آموزشگاههای متوسطه دوردوم بافقبازدید ناظران وزارتی طرح نظارت جامع سنجش و ارزشیابی از آموزشگاههای متوسطه دوردوم  بافق

در راستای اجرای طرح نظارت جامع سنجش  و ارزشیابی، ناظران وزارتی به همراه کارشناسان سنجش اداره کل استان ،از مدارس متوسطه  دوره دوم نمونه حضرت معصومه،ادب،فارابی،فاطمیه ،شرف ،تلاش ،هنرستان فنی شهید باهنرو آموزشگاههای از راه دور شایان و شرافت بازدید نموده و مسائل مربوط به حوزه سنجش و ارزشیابی و آموزش موردبررسی و نظارت قرارگرفت .

همچنین در پایان این بازدیدها ، جلسه جمع بندی که با حضورمدیریت  و معاون آموزشی و کارشناسان آموزش و سنجش و ارزشیابی  برقرار شد نتایج بازدیدها و نظارت ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت  که رضایتمندی مطلوب بازدید کنندگان را در برداشت.

شایان ذکراست بازدید از موزه فرهنگ و هنر و دیگر آثار تاریخی بافق از دیگر برنامه های  سفر ناظران بود .