نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزشی از کلاسهای معلمان جهادی در آموزشگاه 22 بهمن

بازدید معاون آموزشی از کلاسهای معلمان جهادی در آموزشگاه 22 بهمنبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ؛ "محمود قاسمی" معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان به اتفاق "حسینی سبزواری" کارشناس آموزش ابتدایی و تکنولوژی اموزشی و "رنجبر بافقی " کارشناس روابط عمومی از برگزاری کلا سهای معلمان جهادی در آموزشگاه 22 بهمن دپنج شنبه 15 دی ماه بازدید بعمل آورد.