نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه های عمرانی

بازدید معاون اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه های عمرانی


بازدید معاون اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه های عمرانی

کرمی معاون اداره کل نوسازی مدارس استان یزد به همراه رنجبر مدیر آموزش و پرورش از پروژه های در حال ساخت این مدیریت

بازدید نموده و در جریان روند اجرایی این پروژه ها که تحت نظارت اداره نوسازی مدارس می باشد قرار گرفت .