نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از روند آموزش مجازی مدارس

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از روند آموزش مجازی مدارسبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش  و معاون آموزشی اداره در ادامه بازدید از روند آموزش مجازی در مدارس از چندین آموزشگاه سطح شهرستان بازدید نمودند.