نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیران مدارس

بازدید مدیران مدارس


بازدید مدیران مدارس

مدیران کلیه مدارس شهرستان در راستای آشنایی با فعالیت ، ارتقاء آگاهی و گسترش فرهنگ و اطلاعات دانش آموزان ، حفظ و نگهداری

محیط زیست و منابع طبیعی ، بازدید یکروزه ای را از منطقه گودگوار بعمل آوردند .

همچنین در ادامه برای آشنایی بیشتر با  ظرفیت های شهرستان در امر پرورش ماهی از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور تحت

نظارت موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بازدید بعمل آوردند .