نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

صبح روز دوشنبه مورخ 94/1/24 مدیر و معاون و کارشناس ابتدایی آموزش و پرورش از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازدید بعمل آوردند .

رنجبر ضمن تبریک سال جدید از زحمات بعمل آمده دست اندرکاران این کانون تشکر و قدردانی نمود .