نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کارگاه های آموزشی معلمان مقطع ابتدایی

بازدید از کارگاه های آموزشی معلمان مقطع ابتداییعصر امروز معاونت آموزشی و کارشناسان ابتدایی ازروند ادامه ی برگزاری کارگاه های آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در مدارس شهید صدر و بوستان فضیلت بازدید نمود و ضمن تشکر از معلمان و مدیران مدارس برگزارکننده به شنیدن نظرات و پیشنهادات مدرسین و معلمان شرکت کننده در این کارگاه ها پرداخت .