نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پروژه خیری مهندس ابراهیمی

بازدید از پروژه خیری مهندس ابراهیمی


بازدید از پروژه خیری مهندس ابراهیمی

مدیر آموزش و پرورش به همراه معاون پشتیبانی و ناظر اداره نوسازی از پروژه خیری مهندس ابراهیمی بازدید نمود . در این بازدید "دهقان"ناظر اداره نوسازی پس از بازدید از پروژه ، نظرات و تذکرات کارشناسی را بر اساس اصول نظام مهندسی به پیمانکار مربوطه ارائه کرد .

در ادامه از آموزشگاههای نبوت و شرف بازدید شد.