نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس روستایی

بازدید از مدارس روستاییبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ، بازدید از مدارس روستایی با حضور معاون آموزش ، کارشناس آموزش ابتدایی و راهبر آموزشی انجام گرفت .

در این بازدید با حضور در کلاس های درس و انجام پرسش کلاسی ،  وضعیت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت .