نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس روستایی

بازدید از مدارس روستایی


بازدید از مدارس روستایی

صبح روز دوشنبه مورخ 94/1/17 مدیر و معاون پشتیبانی و کارشناس آموزش ابتدایی آموزش و پرورش از آموزشگاه های ده کوشک ، شیطور و دولت آباد ، شهید مصطفی خمینی بساب و شهید یوسف زاده بشکان بازدید نمودند .

در این بازدید یک روزه مدیر و معاون محترم ضمن بررسی مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموزان به پرسش دروس قرآن فارسی پرداختند و در پایان جوایزی به دانش آموزان اهدا گردید .