نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از فعالیت های دانش آموزان کارآموز

بازدید از فعالیت های دانش آموزان کارآموز


بازدید از فعالیت های دانش آموزان کارآموز

مدیر آموزش و پرورش به همراه معاون آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه از فعالیت های دانش کارآموزان هنرستان شهید باهنر وکارو دانش تلاش که در کارخانجات تعمیرات لکوموتیو مشغول کارآموزی می باشند بازدید نمودند. درابتدای  این بازدید مدیر آموزش و پرورش با مدیر کارخانجات تعمیرات لوکوموتیو شهرستان دیدار و از همکاری ایشان قدردانی کرد.رنجبر در بازدید از نحوه فعالیت کارآموزان به آنها توصیه کرد از این موقیعت نهایت استفاده را ببرند تا آینده شغلی خود را تضمین کنند.