نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از طرح های عمرانی

بازدید از طرح های عمرانی


بازدید از طرح های عمرانی

رنجبر مدیر آموزش و پروش  از طرح های  عمرانی در حال اجرای این مدیریت بازدید به

عمل آورده و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این طرحها قرار گرفت.

 این طرحها عبارتند از: ساختمان سوله ورزشی هنرستان عصمتیه، سالن ورزشی چند منظوره واقع در شهرک مناجات و

استخر سرپوشیده