نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از روند آموزش مجازی مدارس سطح شهرستان

بازدید از روند آموزش مجازی مدارس سطح شهرستان


درراستای پیگیری فرآیند آموزش در مدارس شهرستان صورت گرفت؛ بازدید مدیر ، معاونین و کارشناسان اداره آموزش و پرورش از روند آموزش مجازی در مدارس شهرستان

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ در راستای پیگیری فرآیند آموزش مجازی ، مدیر ، معاونین و کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان از تعدادی مدارس سطح شهرستان بازدید نمودند.

محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش ضمن رضایت بخش خواندن آموزش های مجازی مدارس شهرستان افزود : تعامل و  نظارت مدیران مدارس بر نحوه ی فعالیت آموزگاران می تواند نقش بسیار مهمی در افزایش اثربخشی و کیفیت آموزش دبیران و در نهایت کسب نتایج رضایت بخش از طرف اولیا و دانش آموزان باشد.  

نحوه ی آموزش و ارزشیابی مجازی دانش آموزان ، بررسی روش ها و ابزارهای آموزش مجازی و روند اجرای اطلس آموزشی مدارس در این بازدید ها مورد ارزیابی قرار گرفت..