نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دوره های کارآموزی

بازدید از دوره های کارآموزی


بازدید از دوره های کارآموزی

رنجبر مدیر آموزش و پرورش به همراه قاسمی کارشناس مسئول آموزش از دوره های کارآموزی دانش آموزان کاردانش هدف

در رشته طراحی صفحات وب که مشغول طراحی و تولید محتوای کتب درسی بودند بازدید به عمل آوردند .

به گفته قاسمی تعداد 250 نفر از هنرجویان هنرستان های شهید باهنر ، عصمتیه ، کاردانش تلاش و هدف از تاریخ 94/4/1 به منظور

یادگیری و آشنایی با فعالیت های متناسب با رشته خود در مراکز صنعتی و خدماتی شهرستان مشغول به کارورزی می باشند .