نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دانشگاه اصفهان

بازدید از دانشگاه اصفهان


بازدید از دانشگاه اصفهان

به منظور ایجاد انگیزه و روحیه بهتر،دانش آموزان برتر دوره پیش دانشگاهی از دانشکده های زیست،فیزیک،فنی و مهندسی ، دندانپزشکی وادبیات و علوم انسانی ، رصد خانه وآزمایشگاههای دانشگاه اصفهان بازدید کردند.