نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه تصحیح اوراق امتحانات

بازدید از حوزه تصحیح اوراق امتحانات


بازدید از حوزه تصحیح اوراق امتحانات

مدیر آموزش و پرورش به همراه کارشناس سنجش و کارشناس مسئول آموزش از حوزه تصحیح اوراق امتحانات خرداد ماه بازدید کردند

و از نزدیک بر روند تصحیح اوراق نظارت کردند .