نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آموزشگاه مثنوی خلدبرین

بازدید از آموزشگاه مثنوی خلدبرین


بازدید از آموزشگاه مثنوی خلدبرین

روز یکشنبه 94/2/6 ، مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونت آموزشی از آموزشگاه مثنوی خلدبرین بازدید بعمل آوردند .