نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از امتحانات شهریور ماه

بازدید از امتحانات شهریور ماه


بازدید از امتحانات شهریور ماه

  مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونین و کارشناسان  از حوزه های امتحانات  شهریور ماه بازدید نمودند .