نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکان ارسال کارنامه های هر چهار بخش دوره توجیهی کارکنان دولت

امکان ارسال کارنامه های هر چهار بخش دوره توجیهی کارکنان دولت


امکان ارسال کارنامه های هر چهار بخش دوره توجیهی کارکنان دولت

امکان ارسال کارنامه های هر چهار بخش دوره توجیهی کارکنان دولت تا تاریخ 5 دیماه تمدید گردید