نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی مربیان پیشتاز و فرزانه استان از گروه های فرزانه دبیرستان نمونه فردوس

ارزیابی مربیان پیشتاز و فرزانه استان از گروه های فرزانه دبیرستان نمونه فردوسبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ مربیان پیشتاز و فرزانه استان با حضور در دبیرستان نمونه فردوس ، برنامه های گروه فرزانه این آموزشگاه را مورد ارزیابی قراردادند .

در پایان این بازدید برنامه های این گروه مورد تحسین ارزیابان قرار گرفت .